Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn

1034

Privacyverklaring

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn, gevestigd aan Kalmoesstraat 2a, 7322 NT Apeldoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

www.stichtingpeuterspeelzalenapeldoorn.nl
Kalmoesstraat 2a
7322 NT Apeldoorn
055 - 203 20 65
info@stpga.nl


Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en/of telefonisch aan ons
 • Locatiegegevens
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • BSN nummer
 • land van herkomst
 • Lidmaatschap vakbond
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@stpga.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening
  uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn) tussen zit. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Klantenportaal (https://spa.flexkids.nl/)

Wordt gebruikt voor:
Facturering, overeenkomst plaatsing, klantcontact, aanvragen, boekhouding

Logica van systeem:
Op basis van verlooptijden en/of contracttermijnen worden geautomatiseerde notificaties, facturen en herinneringen verstuurd

Belang:
Voor een adequate administratie en het voldoen aan wettelijke verplichtingen voor Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn voor gegevens

wordt enerzijds bepaald door wettelijke bewaartermijnen (aangeduid als minimaal, min) en anderzijds door aanbevolen bewaartermijnen door bijvoorbeeld de Autoriteiten Persoonsgegevens (aangeduid als maximaal, max). Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn hanteert de

volgende bewaartermijnen:
 

Gegevens kind

Soort gegeven

Termijn

Soort termijn

Wettelijk

Naam

7 jaar

min

ja

Tussenvoegsel

7 jaar

min

ja

Voorletters

7 jaar

min

ja

Voornaam

7 jaar

min

ja

BSN

7 jaar

min

ja

Straatnaam

2 jaar

max

nee

Huisnummer

2 jaar

max

nee

Huisnummer toevoeging

2 jaar

max

nee

Postcode

2 jaar

max

nee

Plaats

2 jaar

max

nee

Geboortedatum

2 jaar

max

nee

BSN

2 jaar

max

nee

Fotomateriaal Ouderportaal

1 jaar

max

nee

Gezondheidsgegevens

1 jaar

max

nee

Contractgegevens

7 jaar

min

ja

Financiële transacties

7 jaar

min

ja

Kind dossier (papier op vestiging)

niet bewaard na einde contract, tenzij er sprake is van een meldcode proces; dan maximaal 2 jaar

max

nee

 

Gegevens ouders

Soort gegeven

Termijn

Soort termijn

Wettelijk

Naam

7 jaar

min

ja

Tussenvoegsel

7 jaar

min

ja

Voorletters

7 jaar

min

ja

BSN

7 jaar

min

ja

Straatnaam

2 jaar

max

nee

Huisnummer

2 jaar

max

nee

Huisnummer toevoeging

2 jaar

max

nee

Postcode

2 jaar

max

nee

Plaats

2 jaar

max

nee

Geboortedatum

2 jaar

max

nee

Bankrekeningnummer

2 jaar

max

nee

Email adres

2 jaar

max

nee

Telefoonnummer

2 jaar

max

nee

Contractgegevens

7 jaar

min

ja

Financiële transacties

7 jaar

min

ja

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stpga.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Peuterspeelzalen Gemeente Apeldoorn neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stpga.nl.

×